ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ»

І. Основні положення та стратегічні цілі

1. В основу діяльності Політичної партії «Демократична партія угорців України» (далі – ПП «ДПУУ», Партія) складають загальні права людини, європейська християнська система цінностей, індивідуальні та суспільні права національних меншин, а також цінності правової держави, що опирається на парламентську демократію та рівність прав. ПП «ДПУУ» відхиляє всіляку тоталітарну ідеологію та практику, антисемітизм, націоналізм та шовінізм. Співпрацюємо з усіма демократичними політичними силами України, вступаємо в союз з всіма рухами та партіями, що визнають пріоритет прав людини у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Своїм завданням ПП «ДПУУ» вважає участь у законодавчому процесі, направленому на удосконалення захисту прав та інтересів людини, в тому числі прав і свобод національних меншин.

2. Головна стратегічна мета ПП «ДПУУ»: суспільна, економічна та адміністративна модернізація України, в тому числі збереження традицій, мови та культури національних меншин. Наслідуючи приклад європейської моделі, серед основних цілей ПП «ДПУУ» значне місце посідає необхідність надання національним меншинам гарантій дотримання їх прав.

3. Партія виходить з того, що вирішальною передумовою успішного функціонування правової держави є розвинуте громадянське суспільство, широко розгалужена система добровільних об’єднань та організацій громадян, за допомогою яких вони здатні самостійно захищати свої права, свободи та інтереси. Тому партія виступає за гарантований розвиток цивілізованої багатопартійності, вільне функціонування громадських об’єднань, ефективну діяльність різноманітних форм місцевого самоврядування, за гарантовану незалежність засобів масової інформації. Партія сприятиме ухваленню законодавчої бази, необхідної для становлення громадянського суспільства.

II. Соціальна політика

Соціальна політика, у розумінні ПП «ДПУУ», це гарантування державою задоволення реальних потреб кожної людини. Соціальну справедливість за умов розвитку демократії ПП «ДПУУ» розглядає як поєднання соціальної рівності – забезпечення кожного члена суспільства необхідним мінімумом соціальної захищеності – і індивідуальної відмінності, коли кожний має право особистими зусиллями істотно поліпшувати власний добробут і реалізовувати себе. Кожному забезпечується право на достатній рівень доходів, кожний має рівні права і можливості для задоволення своїх потреб, незалежно від походження, соціального і майнового становища.

ПП «ДПУУ» виступає за створення законодавчого поля, який забезпечить відповідність оплати праці рівню вартості робочої сили, своєчасну виплату заробленого та відповідальність за несвоєчасність оплати виконаної роботи. Партія активно сприятиме створенню нових робочих місць через всебічну підтримку розвитку малого та середнього бізнесу, становлення фермерських господарств, сімейного підприємництва.

ПП «ДПУУ» обстоює розвиток трудового законодавства у напрямку більш повного і ефективного захисту прав найманих працівників і підприємців, створення механізмів рівноправного діалогу між працівниками та роботодавцями у розв’язанні соціально-трудових проблем.

ПП «ДПУУ» активно запобігатиме дискримінації жінок, формуванню цивілізованої політики заснованої на принципах гендерної рівності. А тому домагатиметься:

встановлення рівності у правах та можливостях жінок та чоловіків на працевлаштування; практичної реалізації положень законодавства України про рівність можливостей та становище жінок у сфері зайнятості, посилення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про права та гарантії щодо працюючих жінок;

підтримки наявних та створення нових робочих місць для жінок з широким залученням державного та приватного інвестування;

удосконалення форм та методів соціальної підтримки різних категорій жінок у забезпеченні їх зайнятості та розвитку активних форм індивідуальної трудової діяльності;

забезпечення умов для повноправної участі жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях управлінської діяльності.

Партія вважає, що держава, як гарант соціального розвитку суспільства повинна безпосередньо дбати про багатодітні та неповні сім’ї, реалізувати програми, спрямовані на збереження генофонду України, охорону здоров’я жінок, сприяння розвитку здорового способу життя, безпечного материнства та дитинства.

Партія виступає за активну боротьбу з дитячою бездоглядністю, бере шефство над дитячими будинками та школами-інтернатами.

Партія виступає за створення ефективної системи соціального захисту людей, які тимчасово втратили роботу. Держава має ініціювати заходи щодо їх перекваліфікації, через служби зайнятості надавати необхідний мінімум допомоги, організовувати громадські роботи тощо. Боротьба з бідністю потребує розробки і затвердження на державному рівні об’єктивних критеріїв бідності та виконання загальнодержавної програми подолання бідності.

Система соціального захисту повинна включати компенсацію громадянам знецінених заощаджень; запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального страхування; пільги інвалідам та створення умов для розширення їх зайнятості; виділення достатніх коштів на утримання військових шпиталів для ветеранів війни; гарантії соціальної адаптації людей, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Проведення пенсійної реформи вимагає невідкладного прийняття нового пенсійного закону, приведення розміру пенсій у пряму залежність від стажу трудової діяльності та трудового внеску. Мінімальні пенсії мають бути приведені у відповідність до фізіологічного рівня споживання. Реформа пенсійного забезпечення, зберігаючи гарантований державний пенсійний мінімум, одночасно має надати людям право відраховувати зароблені гроші у громадські, галузеві чи приватні пенсійні фонди, для яких мають бути введені податкові пільги.

Важливим своїм завданням партія вбачає забезпечення в ринкових умовах доступності сучасного якісного житла для всіх верств населення.

III. Економічна політика

1. ПП «ДПУУ» наполягає на необхідності подальшого розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки, основаної на приватній власності: поступове зниження до мінімуму економічної ролі держави; створення заохочувального середовища для підприємництва. Формування такої децентралізованої бюджетної політики, що надає фактичної підтримки громадам у реалізації права на здійснення підприємництва. Гарантування рівноправності у господарському житті. Підтримка підготовки та перекваліфікації спеціалістів та кадрів у галузі економіки та господарювання.

В стратегії економічного розвитку України більшої ваги повинні отримати прагнення, направлені на розширення частки малого та середнього підприємництва, збільшення питомої ваги експорту та закордонного туризму. Досягнення цього є можливим передусім шляхом підвищення професійного рівня працівників, провадження інновацій, новітніх технологій та капіталовкладень у виробничу сферу. Частиною стратегії ПП «ДПУУ» щодо розвитку економіки є політика, направлена на підвищення рівня життя та працевлаштування громадян. Гарантування умов, необхідних для призупинення процесу трудової еміграції.

Партія розцінює аграрний сектор національної економіки як сферу трудової діяльності мільйонів працівників, основу продовольчої безпеки суспільства, вагому частку експортного потенціалу держави. Визначальними чинниками прогресу агропромислового виробництва є високий природно-біологічний потенціал України та віковічні традиції її селянства.

Партія сприятиме розвитку на базі сільськогосподарських, переробних, агросервісних і торгових підприємств інтегрованих структур з виробництва, переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції.

ПП «ДПУУ» стимулюватиме розвиток конкурентоспроможного національного ринку харчових продуктів і забезпечуватиме розв’язання проблеми паритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, що поставляється селу. Надаємо великого значення створенню сучасної бази машинобудування для галузей агропромислового комплексу. Для розв’язання цієї проблеми партія стимулюватиме, в тому числі шляхом надання пільгових умов, створення спільних підприємств з кращими іноземними фірмами. Партія домагатиметься формування регіональних і міжрегіональних аграрних ринків, товарних бірж, оптових ринків, аукціонів, ярмарків, заготівельних кооперативів, підприємств фірмової торгівлі. Ми виступаємо за створення ефективного ринку сільгосппродукції. ПП «ДПУУ» сприятиме розвитку інфраструктури на селі, створенню сприятливих умов для праці, відпочинку та самореалізації сільської молоді.

ІV. Етнонаціональна політика

ПП «ДПУУ» переконана, що діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку усіх етносів, які проживають у державі, та міжнаціональних відносин повинна здійснюватися відповідно до європейських стандартів з прав людини є невід’ємною складовою формування і функціонування демократичної, соціальної, правової держави.

Державна етнонаціональна політика спрямовується на досягнення стабільності у суспільстві, гарантування додержання прав людини і громадянина у сфері забезпечення етнонаціональних потреб відповідно до нормативно-правових актів України та з урахуванням основних положень законодавства Європейського Союзу.

Державна етнонаціональна політика передбачає забезпечення рівних можливостей для всіх громадян України в економічній, соціальній, політичній, освітній, культурній сферах незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних або інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Надзвичайно важливою справою вважаємо реабілітацію на рівні закону осіб репресованих за національною ознакою, зокрема репресованих в 1944-у році осіб угорської та німецької національності, а також жертв політичних репресій, та увіковічення їх пам’яті.

V. Захист навколишнього середовища

ПП «ДПУУ» підтримує заходи щодо захисту навколишнього середовища. Заради цього ПП «ДПУУ» наполягає на співробітництві країн, зацікавлених на збереженні екологічної рівноваги, в тому числі басейну Карпат, прагне прискорювати підписання та дотримання вимог відповідних міждержавних угод, а також сприяє розробці нових нормативних-правових документів. Пильний контроль за станом навколишнього середовища, збереження та примноження рослинного та тваринного світу є одним із головних завдань XXI століття, адже повсюдно — від рівня популяцій до рівня суспільних комплексів — спостерігається зниження, темпи якого до того ж дедалі наростають. Саме у забезпечення інституцій громадського контролю за станом довкілля і є стратегічною метоьо ПП «ДПУУ» в сфері екологічної політики.

VІ. Регіональна політика та місцеве самоврядування

Регіональна політика, як вважає партія, – це стратегія держави, спрямована на адміністративно-економічну оптимізацію структури країни і гармонізацію взаємовідносин між центром і територіями з метою забезпечення збалансованого розвитку за рахунок максимально ефективного використання існуючих внутрішніх чинників і заохочення зовнішніх ресурсів в умовах глобалізації міжнародної економіки. Регіональна політика має вирішити соціально-економічні проблеми населення територій шляхом сталого господарського зростання регіонів, їх належного фінансово-економічного і нормативно-правового забезпечення. Це надасть Україні можливість посісти гідне місце у європейському і світовому співтоваристві.

ПП «ДПУУ» переконана у необхідності надання органам місцевого самоврядування широких можливостей у сфері транскордонного співробітництва.

VIІ. Політика в сфері освіти

Політика ПП «ДПУУ» у сфері освіти передбачає послідовну реалізацію гарантованого державою права кожного на освіту, а також вільний вибір кожного форм і методів реалізації цього права. Водночас слід подбати про те, щоб освітній процес цілком забезпечував потреби ринку у висококваліфікованих професійних кадрах. ПП «ДПУУ» вважає своїм завданням досягти, щоб законодавство України поряд із державним та приватним фінансуванням освітнього процесу визнала і третю освітню форму — конфесійні школи, і надавала їм належної підтримки.

Партія виступає за розвиток різноманітних форм навчання і забезпечення кожній людині свободи вибору, передусім у галузі освіти, за вільне суперництво шкіл та напрямів, гідне винагородження авторів наукових відкриттів та технічних удосконалень. Обстоюємо існування широкої мережі автономних та самоврядних навчальних закладів різних форм власності – загальнодержавних, муніципальних, кооперативних, приватних. Надаємо особливу увагу розвиткові та примноженню загальнодоступних бібліотечного та музейного фондів України.

VIІІ. Політика в сфері культури

Культура повинна відігравати вирішальну роль у протистоянні таким негативним проявам як культ насильства, політичний екстремізм, ксенофобія, злочинність та моральна деградація. Особливої уваги потребують питання духовного виховання молоді, формування її високих естетичних і етичних запитів. Досягнення цих цілей можливе шляхом створення ефективних механізмів поєднання державної підтримки і функціонування культурно-мистецької сфери та ринкових механізмів розвитку закладів культури й мистецтва, творчих колективів, об’єднань тощо.

Реалізація культурних прав людини повинна бути основана на принципах самоорганізації та вільного вибору форм методів задоволення своїх культурних потреб.

Розвиток культури повинен базуватися на таких засадах:

-створення єдиного загальнонаціонального культурного простору як одного з найважливіших консолідуючих чинників у справі розбудови української державності;

– забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей активної участі громадян, особливо молоді, у художній творчості;

– підтримка високопрофесійної мистецької творчості, яка забезпечує якісний рівень національної культури, незалежно від політичної чи комерційної кон’юнктури;

– збереження та розвиток культур національних меншин;

– створення та утримання зусиллями держави й місцевого самоврядування базових елементів культурної інфраструктури, найзначніших культурно- мистецьких закладів;

– забезпечення державної підтримки та сприятливого господарсько-правового режиму для культурно-мистецьких і музейних організацій, об’єднань, окремих митців незалежно від підпорядкування чи форми власності;

– створення економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури й мистецтва;

– активне протистояння тотальній комерціалізації духовної сфери, державна підтримка культурних установ.

IX. Відносини держави і церкви

ПП «ДПУУ» визнає право кожної особи на свободу віросповідання, атеїстичних переконань і вибору належності до будь-якої конфесії. Розглядаємо діяльність церкви, як важливу складову частину національного й духовного відродження.

Виходимо з необхідності дотримання рівного ставлення держави до всіх традиційних на території України конфесій, котрі діють у межах законності, додержання принципу відокремлення держави від церкви, злагоди та співпраці у всіх міжконфесійних та міжцерковних стосунках, припинення всіх конфліктів на релігійній основі.

Х. Зовнішня політика

1.Зовнішня політика України повинна формуватися на основі власних національних інтересів, бути спрямованою на створення сприятливого зовнішнього середовища для її подальшого економічного та політичного розвитку, забезпечувати міжнародний авторитет та національну безпеку держави, сприяти її перетворенню в одну з провідних європейських держав.

Україна має бути відкритою для плідної співпраці з усіма державами та міжнародними організаціями за умови рівності та взаємної вигоди, неухильного дотримання норм міжнародного права, баланс її відносин з різними країнами повинен витримуватися з урахуванням обопільних інтересів.

2. Партія переконана: розбудова української зовнішньої політики має відбуватися на основі чітко визначених пріоритетів, обумовлених економічними, геополітичними, історичними і культурними реаліями та традиціями.

3. Міжнародна безпека нашої держави пов’язана з її тісною співпрацею з міжнародними та європейськими організаціями, участю в колективних зусиллях світового співтовариства щодо запобігання збройних конфліктів. Україна має бути активною учасницею процесу колективної безпеки в Європі.

Всі викладені цілі та завдання Партії будуть досягнуті шляхом участі та перемоги Партії на виборах, призначення представників Партії на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, розробки та прийняття законодавчих ініціатив направлених на реалізацією положень даної Програми.